A.SakharovSc2 2nd International Sakharov Conference on Physics
list of participants

| advisory committee | organizing committee | scientific programm |

S.Adler, P.Damgaard,
B.Allen, M.Danilov,
B.Altshuler, B.DeWitt,
L.Altshuler, V.Dogiel,
J.Ambjorn, G.Domogatsky,
I.Andreev, S.Drell,
I.Antoniadis, I.Dremin,
I.Aref'eva, R.Eichler,
R.Arnowitt, F.Englert,
E.Asseo, G.Esposito,
E.Aubourg, L.Faddeev,
I.Bakas, V.Fainberg,
I.Bars, E.Feinberg,
A.Barvinsky, L.Fellin,
J.Bekenstein, A.Filippov,
A.Belavin, D.Finkelstein,
I.Bengtsson, V.Fortov,
V.Berezin, E.Fradkin,
E.Bergshoeff, M.Francaviglia,
K.Berkelman, Y.Frishman,
V.Beskin, V.Frolov,
A.Bilal, C.Fronsdal,
G.Bisnovatiy-Kogan, J.Gates,
S.Bogovalov, J.Gegenberg,
B.Bolotovskii, S.Gershtein,
M.Bordag, V.Ginzburg,
A.Boyarchuk, D.Gitman,
V.Braginsky, K.Gjotterud,
L.Brink, I.Golovin,
I.Buchbinder, T.Gonsalez-Arroyo,
F.Calogero, M.Gorbatenko,
M.Camenzind, G.Gorilik,
P.Carruthers, A.Gorsky,
M.Cederwall, K.Goulianos,
V.Chechetkin, L.Grishchuk,
B.Coppi, A.Gurevich,
T.Courvoisier, C.Heusch,
S.Holin, A.Linde,
Y.Hosotani, L.Lipatov,
Bei-Lok Hu, R.Loll,
C.Hull, J.Lominadze,
B.Ioffe, V.Lukash,
Ya.Istomin, S.Lyakhovich,
E.Ivanov, Yu.Makeenko,
F.Janouch, V.Man'ko,
B.Kadomtsev, R.Mann,
A.Kaidalov, P.Mansfield,
M.Kaku, E.Marinari,
R.Kallosh, R.Marnelius,
A.Kamenshchik, A.Marshakov,
N.Kardashev, M.Martellini,
H.Kastrup, N.Meiman,
M.Katanaev, R.Metsaev,
V.Kazakov, W.Miller,
D.Kazakov, P.Mironichev,
L.Keldysh, A.Mironov,
D.Kennefick, C.Misner,
R.Khanna, L.Moscoso,
S.Kholin, A.Mozgovoi,
A.Kirillov, R.Narayan,
V.Kogan, A.Neveu,
B.Komberg, A.Nikishov,
B.Kosyakov, I.Novikov,
N.Krikorian, L.Okun,
S.Krivonos, Yu.Orlov,
O.Krokhin, Yu.Osipov,
J.Krolik, S.Ouvry,
K.Kuchar, B.Ovrut,
G.Kunstatter, Yu.Parijskii,
S.Kuzenko, Q-Han Park,
V.Kuznetzov, L.Parker,
D.Lamb, V.Pavlov,
R.Lamb, G.Pelletier,
P.Lavrov, M.Perel'man,
L.Lazarev, A.Pikar,
A.Leznov, V.Platonov,
E.Lin, M.Polikarpov,
N.Popov, Yu.Trutnev,
C.Preitschopf, A.Tseytlin,
R.Pudritz, K.Tsinganos,
A.Pushkin, R.Turolla,
S.Randjbar-Daemi, I.Tyutin,
V.Ritus, A.Uchaev,
Yu.Romanov, V.Vakhlamova,
L.Rosen, P.van Baal,
I.Royzen, A.van Proeyen,
V.Rubakov, V.Vanyashin,
A.Sadovoy, D.Varshalovich,
D.Salopek, M.Vasiliev,
B.Saltikov, D.Vassilievich,
M.Saveliev, G.Vilkovisky,
M.Sazhin, M.Volkov,
J.Schwarz, I.Volovich,
S.Sciuto, R.Wald,
G.Semenoff, I.Wasserman,
A.Semikhatov, P.West,
E.Sezgin, J.Wheeler,
S.Shabanov, R.White,
R.Shagaliev, B.Whiting,
M.Shaposhnikov, R.Wilson,
D.Shirkov, Yu.Yanilkin,
V.Sidorenko, A.Zabrodin,
A.Slavnov, Al.Zamolodchikov,
A.Smilga, L.Zampieri,
H.Sol, D.Zanon,
S.Solodukhin, V.Zaykin,
M.Soloviev, V.Zheleznyakov,
A.Sorin, Vad.Zeitlin,
D.Sorokin, M.Zelnikov,
A.Starobinsky, J.Zinn-Justin,
K.Stelle, B.Zupnik,
J.Stone, K.Zybin
R.Sunyaev,  
W.Sutherland,  
K.Ter-Martirosyan,  
S.Teukolsky,  
A.Timokhin,  

 

| main page | advisory committee | organizing committee | scientific program |
            © 1996, I.E.Tamm Theory Department